info@tucano-tours.hr +385 91 535 56 19

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opće odredbe

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama Tucano tours d.o.o.(u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac). Sklapanjem ugovora o posredovanju, nalagodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama Tucano tours d.o.o. iz Tar-Vabriga, Sv.Anton 89, www.tucano-tours.hr
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

Ponuda nekretnina

Članak 3.

Ponuda Agencije Tucano tours d.o.o., www.tucano-tours.hr se temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Agencije.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ponude Agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je zainteresirani kupac (treća osoba) već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju, pisanim putem (elektronička pošta, faks, preporučeno pismo i sl.).

Cijena nekretnina

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u kunskoj protuvrijednosti.

Ugovor o posredovanju

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.U ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati Ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem.

Članak 6.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

Obveze posrednika

Članak 7.

Radi ostvarenja obveze iz Ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

 1. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika
 2. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla
 3. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
 4. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 5. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
 6. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini
 7. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 8. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 9. oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju u dogovoru sa Nalogodavcem
 10. posredovati pri primopredaji nekretnine
 11. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
 12. omogućiti pregled nekretnina Nalogodavcu i trećim osobama
 13. posrednik zadržava subjektivno pravo ne dovođenja u svezu potencijalnog kupca i/ili prodavatelja s potencijalnim kupcem i/ili prodavateljem ukoliko samostalno procijeni da se radi o neodgovornim i neozbiljnim klijentima
 14. ugovaranje i koordinacija sastanka sa odvjetničkim uredom ili uredom javnog bilježnika vezano za realizaciju kupoprodajnog ugovora,
 15. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere potpisa u javnobilježničkom uredu,
 16. posredovati i sudjelovati prilikom primopredaje nekretnine, te sastaviti primopredajni zapisnik,
 17. u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju za prijenos svih režijskih troškova sa Prodavatelja na Kupca,

Obveze nalogodavca

Članak 8.

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:

 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja
 3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
 4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora
 5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine
 6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika
 7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u postotku kojeg su stranke dogovorile od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine
 8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

Posrednička usluga

Članak 9.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:

 1. neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
 2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
 3. Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
 4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

Posrednička naknada i troškovi posredovanja

Članak 10.

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu sukladno dogovoru stranaka.
Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku Agencije. Cjenik je istaknut na vidljivo i pristupačno mjesto u poslovnom prostoru Posrednika i primjenjuje se na sve ugovore, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).
Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze uobičajene troškove posredovanja.
O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca.
Smatra se da je Nalogodavac pristao na troškove iz stavka 5. ovog članka ukoliko ih odmah po primitku pisane obavijesti nije osporio.

Članak 11.

Posredničku naknadu i troškove iz članka 10. Nalogodavac je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8(osam) dana od ispostavljanja računa.

Članak 12.

Za nekretnine za koje je pravni posao već započeo, nije moguće odustati od ugovora.Ukoliko ipak do toga dođe, stranka koja je odustala dužna je isplatiti posredniku kompletnu izgubljenu posredničku naknadu i to od oba dviju strana.

Članak 13.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca.

Članak 14.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju.
Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

Suradnja sa drugim agencijama

Članak 15.

Posrednik Tucano tours d.o.o. je spreman za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija). - Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika članica HGK.

Posrednik Tucano tours d.o.o. za međusobnu suradnju sa drugim agencijama za posredovanje iz predhodnog stavka, spreman je na suradnju uz uvjet sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji, u kojem ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, izmjenjivati podatke o nekretninama i njihovim vlasnicima, informacije o potencijalnim kupcima kao i trećim osobama koje mogu utjecati na zaključenje pravnog posla u prometu nekretninama.

Odgovornost za štetu

Članak 16.

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem.

Članak 17.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Posrednik doveo u vezu.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu Nalogodavca da isplati Posredniku sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Cjenik posredničkih usluga

Članak 18.

Cjenik je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja.

Isključivo posredovanje

Članak 19.

Ugovorom o isključivom posredovanju, Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti izgubljenu naknadu u cijelosti od ugovorene i realizirane cijene.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.

Trajanje ugovora i prestanak ugovora

Članak 20.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo.
Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor o posredovanju ponovno produžuje na isti vremenski rok, ukoliko niti jedna od ugovoenih strana prethodno pismeno ne otkažu Ugovor.
Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana.
Otkazni rok iznosi 30(trideset) dana od primitka otkaza.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja.
Ako Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja.
Ukoliko Nalogodavac sam sklopi pravni posao sa trećom osobom s kojom ga nije povezao Posrednik, dužan je u roku od 8 (osam) dana pismenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju.

Članak 21.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju ukoliko je kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja Ugovora o posredovanju.
Ukoliko Nalogodavac sklopi pravni posao u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora, a koji pravni posao je pretežno posljedica Posrednikovog djelovanja dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Članak 22.

Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru Posrednika.

Završne odredbe

Članak 23.

Posrednik Tucano tours d.o.o, www.tucano-tours.hr zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Članak 24.

Za sve što izričito nije utvrđeno između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi RH.

Za moguće sporove nadležan je sud u Pazinu, stalna služba u Poreču, Hrvatska.

„Tucano tours d.o.o.” – agencija za posredovanje u prometu nekretnina – Sv.Anton 89, 52 465 Tar-Vabriga, OIB: 74771272673, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, a rješenje je izdano evidentirano Klasa:UP/I-330-01/09-01/1062;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3 , te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.

Tar-Vabriga, 01.siječnja.2017.godine

Prodajete nekretninu?

Ukoliko želite prodati nekretninu na pravom ste mjestu. Kontaktirajte nas putem obrasca i javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku

Ispuni obrazac